Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Blazefrost OÜ (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

1.5. Andmetöötleja domeen: tokoda.eu.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Sünnikuupäev;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.1.5. Kohaletoimetamise aadress;

3.1.6. Arvelduskonto number;

3.1.7. Maksekaardi detailid;

3.1.8. Arveldusaadress

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 3 kuud.

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 3 kuud.

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 3 kuud.

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 3 kuud.

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance-ile.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 5 aastat.

3.8. Kommentaarid ning tootearvustused – Kui andmesubjektid jätavad saidile kommentaare, kogume rämpsposti tuvastamiseks kommentaaride vormil näidatud andmeid, samuti andmesubjekti IP-aadressi ja brauseri kasutajaagendi stringi.

3.9. Andmesubjekti e-posti aadressilt (nimetatakse ka räsi) loodud anonüümset stringi võidakse anda Gravatari teenusele, et näha, kas andmesubjekt kasutab seda. Gravatari teenuse privaatsuspoliitika on saadaval siin: https://automattic.com/privacy/. Pärast kommentaari kinnitamist on andmesubjekti profiilipilt kommentaari kontekstis avalikkusele nähtav.

3.10. Meedia – Kui andmesubjekt laeb veebisaidile pilte üles, peaks andmesubjekt vältima piltide üleslaadimist veebisaidile manustatud asukohaandmetega (EXIF GPS). Veebisaidi külastajad saavad avalikustatud pildi alla laadida ja välja võtta mis tahes asukohaandmeid.

3.11. Küpsised – Küpsisepoliitika on eraldi lehel välja toodud ning loetav siin.

3.12. Kui andmesubjekt taotleb parooli lähtestamist, lisatakse andmesubjekti IP-aadress lähtestamismeili.

3.13. Kui andmesubjekt jätab kommentaari, säilitatakse kommentaar ja selle metaandmed määramata ajaks. See on selleks, et saaksime kõik järelkommentaarid automaatselt ära tunda ja kinnitada, selle asemel, et neid modereerimisjärjekorras hoida.

3.14. Andmesubjektidele, kes registreeruvad meie veebisaidil (kui üldse), salvestame ka nende esitatud isikuandmed oma kasutajaprofiili. Kõik kasutajad saavad oma isikuandmeid igal ajal näha, redigeerida või kustutada (välja arvatud kasutajanime muuta). Veebisaidi administraatorid saavad seda teavet ka vaadata ja redigeerida.

3.15. Kui andmesubjektil on sellel saidil konto või kui andmesubjektil on kommentaare, võib andmesubjekt taotleda andmesubjekti kohta hoitavate isikuandmete eksporditud faili, sealhulgas mis tahes andmeid, mille andmesubjekt on meile esitanud. Samuti võib andmesubjekt nõuda, et kustutaksime kõik andmesubjekti kohta hoitavad isikuandmed. See ei hõlma andmeid, mida oleme kohustatud säilitama haldus-, õigus- või julgeolekueesmärkidel.

3.16. Andmesubjekti kommentaare võidakse kontrollida läbi saidil kasutatavate automaatse rämpsposti tuvastamisteenuste.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil [email protected].

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe tokoda.eu kaudu.